NLP ja mielikuvaterapia ja valmennus

NLP-psyykkaus
NLP, neurolingvistinen prosessointi ja kommunikointi, on tutkimussuuntaus sekä ajatus- ja terapiamalli, joka keskittyy aivojen ja mielen sekä vuorovaikutuksen perusprosesseihin. NLP:n keskeinen ajatus ihmisen prosessoinnissa on, että kieli, aistikokemus( esim. mielikuva, sisäinen ääni, tuntemus), fysiologia, käyttäytyminen ja sosiaalinen vuorovaikutus toimivat yhdessä järjestelmänä ja psykologiset ilmiöt toteutuvat samanaikaisesti kaikissa näissä alajärjestelmissä. (Jos jännittää, voivat esim. kädet vapista ja suolen toiminta kiihtyä, kun soudellaan mukavassa seurassa kauniilla järvellä, aistien välittämät kokemukset ovat tämän miellyttävän tilanteen mukaiset jne). Muutos missä tahansa näissä alajärjestelmissä tuottaa muutoksia myös muissa ja tämän vuoksi kokonaisvaltaisetkin muutokset voivat tapahtua myös nopeasti. NLP:n yksi tutkimuskohde on mentaalisten, biologisten ja fysikaalisten ilmiöiden holististinen yhteys ja tutkimukset ovat tuottaneet paljon oivalluksia ja menetelmiä toimia kaikilla näillä tasoilla ja ymmärtää mielen ja kehon toimintoja aivan uudesta näkökulmasta.

NLP:n keinoin voidaan tehostaa kommunikaatiota ja tuottaa tarkasti rajattua asiakkaan tavoitteen mukaista muutosta mieleen ja käyttäytymiseen liittyvissä prosesseissa. NLP:n yksi perustavoitteista on löytää vastauksia siihen miten mieli toimii ja miten haluttu muutos toteutetaan. NLP sisältää tietoa ja menetelmiä siitä miten tunnistaa toisen ihmisen yksilöllisen prosessoinnin piirteitä ja miten uuden toimintamallien oppiminen tapahtuu niin, että se kunnioittaa ja tukee ihmisen yksilöllisyyttä ja hänen maailmankuvaansa. NLP:n ideat kertovat miten yhteys toiseen ihmiseen syntyy, miten vuorovaikutusta ohjataan, miten kokemukset muuttuvat, miten kielen avulla voi luoda kokemuksia itselle ja muille ja miten psyykkisiä tiloja haetaan ja/tai muutetaan usein hyvinkin nopeasti.

Menetelmistä mainittakoon erilaiset haastattelutekniikat, toimiva tavoitteenasettelu, lukuisat mielikuvaharjoitteet, kaikkien informaatiokanavien (visuaalinen, auditiivinen ja kinesteettinen) käyttäminen jne. Mallina NLP-terapia on ns. lyhytterapiaa eli terapeutti opettaa menetelmät asiakkaalle omaehtoisesti käytettäväksi ja tekee itsensä tarpeettomaksi mahdollisimman nopeasti.

Terapiassa NLP:n käytön kohteita ovat mm. ei-toivottujen oppimisprosessien (pelot, esiintymis- ja muut jännittämiset) myönteinen muuttaminen, uskomusten ja asenteiden uudelleen määrittely, itsetunnon ja itsehallinnan kehittäminen, stressin hallinta, tiedostamattomien voimavarojen aktivointi, ei-toivottujen tottumusten (tupakka, ravinto, alkoholi) muuttaminen ja motivoitumisen tehostaminen. NLP menetelmillä on poistettu jopa allergiaoireita, somaattisissa oireissa NLP on oiva täydentävä terapiamalli esim. lääketieteellisen hoidon rinnalla. NLP:tä käytetään niin yksilö-, pari-, perhe- kuin ryhmäterapioissakin.

Urheilun ja esiintymisen psyykkisessä valmennuksessa NLP:tä käytetään mm. optimaalisen suorituskyvyn virittämiseen, erilaisiin tunnetila-ankkurointeihin ja keskittymiskyvyn tehostamiseen. Opetuksessa ja kouluttamisessa NLP:tä käytetään opettamisen ja oppimisen tehostamiseen ja monipuolistamiseen.

Henkilöstöhallinnossa NLP:tä käytetään mm. kommunikaatiomenetelmänä ja mallina ymmärtää ja kunnioittaa itseään ja muita. Yritysmaailmassa NLP:tä käytetään mm. organisaatioiden kehittämisessä ja luovuuden aktivoimisessa.

Mallina NLP ei sitoudu mihinkään yksittäiseen psykologiseen teoriaan, vaan NLP sisältää ideoita ja menetelmiä mm. systeemi- ja informaatioterapiasta, konstruktivismista, tekoälytutkimuksesta, kielitieteestä ja kognitiivisesta psykologiasta. NLP ei välttämättä ole yksinomainen vaihtoehto millekään muulle terapialle vaan NLP:tä voidaan käyttää omana terapiamallina ja/tai täydentävänä ja tukevana mallina minkä tahansa muun terapian rinnalla.

NLP:n ideoita koulutetaan mm. yliopistoissa, korkeakouluissa, kesäyliopistoissa ja yksityisissä koulutusyrityksissä.

takaisin Terapia ja psyykkinen valmennus-sivulle