Organisaatiovalmennukset

Coaching

Coaching sopii erilaisissa työelämän tehtävissä toimivien henkilöiden toiminnan kehittämisen tueksi. Esim. johdon, esimiesten, asiantuntijoiden roolien ja toiminnan kehittäminen.

Henkilökohtaisen coachingin rinnalla myös pienryhmä-coachingilla on saatu hyviä tuloksia Esim. johtoryhmät, esimiesten vertaisryhmät, tiimit.
Coaching on asiakaslähtöinen ja käytännönläheinen työskentelytapa. Työskentelyä kuvaa aktiivinen ja tutkimuksellinen ote. Coachingissa hyödynnetään ratkaisukeskeistä työskentelyotetta sekä positiivisen psykologian näkökulmia ja menetelmiä.

Coaching työskentely tukee usein työn merkityksellisyyden kokemusta, motivaatiota ja työn ilon kokemusta. Coaching sopii myös haasteellisiin tilanteisiin. Näitä ovat tavallisimmin työhön taivuorovaikutukseen liittyvät tilanteet. Myös työssä jaksaminen, tunteiden säätely ja ajankäytön hallinta ovat usein coachingissa käsiteltäviä teemoja.

Kognitiivinen coaching

– Kognitiot tarkoittavat mielen tietoprosesseja, joiden välityksellä rakentuu tietoisuus itsestämme ja maailmasta, jossa elämme. Valtaosa toiminnastamme ohjautuu automaattisesti tottumusten perusteella. Osa tottumuksista voi palvella meitä sujuvoittaen toimintaamme osa puolestaan voi jumiuttaa meidät tiedostamme toistamaan toimimattomia ajatus- ja toimintamalleja.
Tietoisuustaitojen ja omien kognitiivisten mallien   tunnistamisen avulla saamme lisää vaihtoehtoja ajatteluumme ja toimintaamme. Tämä aikaansaa syvällisen transformatiivisen muutos/oppimisprosessin, joka vaikuttaa paitsi toimintaamme niin myös ajatteluun ja emootioihin sekä käsitykseen itsestämme ja ympäröivästä maailmasta. Kognitiivisen coachingin rinnalla hyödynnetään myös perinteisen coachingin menetelmiä.

Mentorointi ja hiljaisen tiedon ja osaamisen mallittaminen ja jakaminen – Hiljaisen tiedon ja osaamisen jakamisen malli on pilotoitu ja testattu onnistuneesti.  Hiljaisen tiedon ja osaamisen mallittaminen tapahtuu 2-4:n henkilön ryhmissä.  Hiljaisen tiedon mallituksessa pääsee hyvälle alulle kolmella tapaamiskerralla.  Kysy lisää toteuksen eri mahdollisuuksista!

Tarjoamme räätälöityjä valmennuskokonaisuuksia eri aiheista, joista yleisimpiä ovat:

Valmentava johtaminen – avaintaidot innostavaan ja motivoivaan työskentelyotteeseen johtamisessa.

Ratkaisevat keskustelut – kriiseistä ratkaisuihin

Muutos mahdollisuutena   sitoutumisen ja pysyvän muutoksen aikaansaaminen eri tilanteissa

Taitava tiimi – tiimin rakentaminen ja yhteistyön virittäminen

Tavoitteellinen vuorovaikutus työssä – erilaisuuden ymmärtäminen ja hyödyntäminen

Älykäs ajankäyttö – käytännönläheisiä keinoja järkevään ajankäyttöön työssä

Taikamatolla uusia ideoita ideoita

Esimies ja asiantuntija fasilitaattoreina – uusia keinoja eri tilanteiden ohjaamiseen

Valmennusmenetelminä käytämme osallistavia menetelmiä, mielikuvatekniikoita, fasilitointia, luentoja sekä toiminnallisia menetelmiä.

 

 

 

 

Vastaa